Privacybeleid Brixor B.V.

Brixor B.V. zal de aan haar verstrekte persoonsgegevens te allen tijde behoorlijk en zorgvuldig verwerken. Daarbij zal Brixor B.V. zich houden aan de regels zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wetgeving.

Artikel 1- Definities:

Betrokkene:                   een natuurlijk persoon wie aan de hand van de verstrekte
                                    Persoonsgegevens geïdentificeerd kan worden. In dit privacybeleid ook
                                    Klant genoemd.

Persoonsgegevens:       alle gegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening

Gegevensbescherming en/of de geldende Europese Privacyverordening. Iedere informatie betreffende de identificatie van de Betrokkene.

Verwerking:                   elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking
                                    tot Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van
                                    geautomatiseerde middelen.

Verantwoordelijke:         in dit privacybeleid te weten Brixor B.V. die het doel, de
                                    voorwaarden en middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens
                                    vaststelt.

Artikel 2- Reikwijdte en verzameling gegevens

 1. Dit privacybeleid is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens met betrekking tot levering van de producten die Brixor B.V. aanbiedt.
 2. Door Brixor B.V. worden Persoonsgegevens verwerkt in het kader van de levering van producten. Deze Persoonsgegevens bestaan uit de NAW-gegevens van de Klant en de contactgegevens van de Klant.
 3. Zodra de Klant vrijwillig zijn/haar gegevens heeft ingevuld in persoon of via de website, geeft hij/zij daarmee toestemming tot het verwerken van de Persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Brixor B.V. verzamelt de Persoonsgegevens op de volgende wijze:
 1. Gegevensverzameling via het internet zoals een contactformulier;
  b. Persoonlijke vraaggesprekken waarbij informatie genotuleerd of ingevoerd wordt;
  c. Telefonische vraaggesprekken waarbij gegevens genotuleerd of ingevoerd worden.

Artikel 3- Omgang met gegevens

 1. Persoonsgegevens zullen op een rechtmatige, eerlijke en transparante wijze worden verwerkt door Brixor B.V. De verzamelde Persoonsgegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.
 2. Indien Betrokkene vaststelt dat diens Persoonsgegevens onjuist zijn geregistreerd bij Brixor B.V., zal Betrokkene hiervan zo spoedig mogelijk melding maken bij Brixor B.V. Brixor B.V. zal naar aanleiding van deze informatie op aanvraag de gegevens indien noodzakelijk wissen, dan wel aanpassen of Betrokkene zelf de mogelijkheid bieden tot correctie van deze Persoonsgegevens.

Artikel 4- Doeleinden gegevens

 1. Brixor B.V. gebruikt Persoonsgegevens van Betrokkenen voor de levering van producten. Deze diensten worden uitgevoerd in het kader van de uitvoering van de bedrijfsdoelen.
 2. De Persoonsgegevens worden Verwerkt voor zover dit noodzakelijk is van de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de door Betrokkene gevraagde diensten of producten van Brixor B.V.. Verwerking van de Persoonsgegevens zal slechts plaatsvinden wanneer dit nodig blijkt voor de verwezenlijking van de doeleinden in het kader van de levering van producten.

Artikel 5- Opslag gegevens en bewaartermijn

 1. De bewaartermijn van de Persoonsgegevens die Brixor B.V. opslaat, zal slechts voor de duur zijn die noodzakelijk is tot verwezenlijken van de doeleinden en in ieder geval niet langer duren dan de duur van de koopovereenkomst, tenzij een wettelijke grondslag een andere termijn aanduidt waardoor Brixor B.V. verplicht is de Persoonsgegevens langer te bewaren. De contactgegevens worden langer dan de duur van de koopovereenkomst bewaart, tenzij de Klant aangeeft dat hij/zij de contactgegevens graag verwijdert wilt hebben.
 2. Persoonsgegevens die verwerkt worden in het kader van verkopen gedaan door Brixor B.V., worden niet langer bewaart dan maximaal vijf jaar vanwege bijvoorbeeld garantieservices, tenzij een wettelijke grondslag een andere termijn aanduidt.

Artikel 6 - Beveiliging gegevens

 1. Brixor B.V. treft passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens op een passend beveiligingsniveau te beschermen.
 2. Brixor B.V. neemt neemt in ieder geval, passende maatregelen om vernietiging, enige vorm van onrechtmatige Verwerking of ongeoorloofde verspreiding en toegang tot de Persoonsgegevens te voorkomen.

Artikel 7- Rechten van Betrokkene

 1. Betrokkene heeft, zonder opgaaf van reden, recht zijn toestemming tot het verwerken van diens Persoonsgegevens in te trekken, tenzij dit uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, uitvoering van een publieke taak onmogelijk maakt, of wegens medische noodzaak niet mogelijk is, behoudens de wettelijke verplichtingen of andere situatie waarin verwijdering van persoonsgegevens redelijkerwijs niet van Brixor B.V. kan worden gevergd.
 2. De Klant kan op ieder gewenst moment Brixor B.V. verzoeken via info@brixor.com of, om de Persoonsgegevens van de Klant te verwijderen.
 3. Brixor B.V. biedt Betrokkene zonder verplichte opgaaf van reden inzage tot diens Persoonsgegevens.
 4. Verwerking van Persoonsgegevens wordt middels dit privacybeleid in duidelijke, begrijpbare taal kenbaar gemaakt aan de Betrokkene.

Artikel 8- Doorgifte aan derden

 1. Persoonsgegevens van betrokkenen worden in beginsel niet verstrekt aan derden, tenzij dit

noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of de levering van goederen en/of diensten of als dit gebeurt op grond van (het nakomen van) een wettelijke verplichting.

 1. Brixor B.V. heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met relevante derde partijen wie toegang hebben tot de persoonsgegevens in het kader van het verwerken van de opdracht.
 2. Doorgifte aan derden zal in ieder geval plaatsvinden in het kader van het tezamen brengen

van aanbieder en afnemer en het verwezenlijken van het doel van Brixor B.V.

Artikel 9- Contact en afhandeling klachten

 1. Brixor B.V. biedt de mogelijkheid tot het behandelen van klachten. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend en zullen zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 4 weken worden afgehandeld.
 2. Betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens.
 3. Vragen en klachten kunnen worden ingediend via: info@brixom.com

Artikel 10- Wijzigingen privacybeleid

 1. Brixor B.V. behoudt het recht om dit Privacybeleid aan te passen. Wijzigingen zullen tijdig worden doorgegeven aan de Betrokkene.

Artikel 11- Toepasselijk recht

 1. Op dit privacybeleid en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van

toepassing.

 1. De bevoegde rechter in het arrondissement in de vestiging van Limburg neemt bij

uitsluiting kennis van alle geschillen uit hoofde van dit privacybeleid.